Esteu aquí

Mesures urgents extraordinàries en relació amb el COVID-19. Principals novetats laborals del RDL 9/2020, de 27 de març i RDL 10/2020, de 29 de març

dimarts, març 31, 2020

Aquest cap de setmana s'han publicat diverses mesures que afecten l'àmbit econòmic i laboral de les nostres empreses i treballadors.
El dissabte es va publicar en el BOE l'RDL 9/2020, de 27 de març, i avui l'RDL 10/2020, de 29 de març, que entre les mesures més rellevants figuren les següents:

1. Pròrroga de l'Estat d'Alarma.
Mitjançant Resolució de 25 de març de 2020, del Congrés dels Diputats, va prorrogar l'estat d'alarma i per ells totes les mesures vinculades a aquest, fins a les 00:00h del pròxim 12 d'abril.

2. Mesures extraordinàries de protecció d'ocupació i desenvolupament de les mesures de suspensió de contractes establert en l'RDL 8/2020, de 17 de març. (RDL 9/2020 de 27 de març)
A l'efecte d'evitar la destrucció d'ocupació, s'estableix que els acomiadaments que es produeixin a conseqüència de força major o causes econòmiques, tècniques o organitzatives, derivats de l'actual situació del coronavirus, no s'entendran com justificats. Amb aquesta mesura es pretén que les empreses no procedeixin a acomiadar treballadors i promoguin ERTES sobre les seves plantilles.
Així mateix, amb aquesta finalitat d'evitar la destrucció d'ocupació i que les empreses promoguin ERTES abans que l'amortització de llocs de treball, es regula amb major concreció els procediments perquè els treballadors accedeixin a la prestació de desocupació; i s'estableix que els contractes temporals se suspendran mentre durin els citats expedients de regulació temporal; reprenent-se el còmput del seu termini una vegada finalitzin els mateixos. (RDL 9/2020, de 27 de març).

3. Permís retribuït recuperable per a treballadors de serveis no essencials. (RDL 10/2020, de 29 de març)
En l'RDL 10/2020, de 29 de març, regula en un únic article que els treballadors de les empreses que no són essencials, podran gaudir d'un permís retribuït per part de la seva empresa des del dilluns 30 de març fins al dijous 9 d'abril.
Això significa que continuaran percebent el seu salari, però hauran de recuperar les hores no treballades a partir de l'endemà a finalitzar l'estat d'alarma fins al 31 de desembre. El citat article únic estableix que haurà de fer-se un període de consultes entre treballadors i empresa amb una durada màxima de 7 dies per a acordar quan hauran de realitzar-se aquestes hores; i que de no mediar acord, l'empresa notificaria la seva decisió. L'esmentada recuperació d'hores sempre haurà de respectar els períodes mínims de descans diari i setmanal; i s'haurà de respectar els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar.
També es detalla que les empreses que hagin d'aplicar el permís retribuït recuperable i que per la seva activitat es vegin obligats a no poder tancar la mateixa, podran continuar prestant uns serveis mínims, amb un número de personal que haurà de ser l'empleat en caps de setmana o festius.
Així mateix, les empreses que no puguin interrompre de manera immediata la seva activitat, podran assistir el dilluns al seu centre de treball per a fer les tasques imprescindibles per a adoptar el permís retribuït compensable.

Quins treballadors estan afectats per aquesta mesura?

Per a ser més clarificador a l'hora de concretar a les persones afectades, ens serà més senzill detallar els qui NO gaudiran del citat permís retribuït, que seran:
A. Els treballadors d'aquelles empreses que van ser obligades a suspendre la seva activitat després de declarar-se l'estat d'alarma (RD 463/2020, de 14 de març). En anterior butlletí informatiu ja detallem quals eren aquestes activitats, que a manera de breu resum serien centres educatius, empreses d'hostaleria (a excepció menjades a domicili) i establiments minoristes (a excepció d'alimentació persones i animals, farmàcies, ortopèdia, estancs, premsa, combustible, comercio internet, equips tecnològics, telefonia, correspondència i tintoreries).
B. Els treballadors estiguin o es vegin afectats per un ERTE.
C. Els que es trobin de baixa mèdica.
D. Aquells que estiguin prestant els seus serveis mitjançant teletreball.
E. Tot aquell personal que presti “serveis considerats com a essencials”. Aquests serveis essencials són els que figuren en l'annex del propi RDL 10/2020, de 29 de març, que adjuntem al present butlletí per a la seva consulta.

Des del TEU PUNT LEGAL us continuarem informant si es publiquen noves ajudes, i si necessiteu de major informació no dubteu a contactar-nos.

Si tens algun problema, pregunta o dubte de laboral, penal, família, etc...
 

Truca'ns al 93.567.91.19 o per email : info@tupuntolegal.com

 

Segueix-nos a:

Escriu-nos

al email
info@segurosmdc.com

Truca'ns

per telèfon a
935 529 402

PARLA'NS

Mesures urgents extraordinàries en relació amb el COVID-19. Principals novetats laborals del RDL 9/2020, de 27 de març i RDL 10/2020, de 29 de març | MDC Seguros

Error

El lloc ha trobat un error inesperat. Torneu-ho a provar més tard.