You are here

Per acord del Consell d´Administració del dia 20 de Abril de 2016 i en cumpliment del que es disposa als Estatuts socials, els convoquem a l´ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE MUTUAL DE CONDUCTORS MPS A PRIMA FIXA que es celebrarà per raons organitzatives, d´acord amb l´ article 28 dels estatuts a Granollers, el proper 21 de Juny de 2016 a les 16.00h, en primera convocatòria, i a les 17.00h en segona, a la delegació de la Mutualitat a Granollers, carrer Mare de Déu de Núria 13, per tractar els assumptes assenyalats en el sigüent: 

ORDRE DE DIA

1. Informe del Consell d´Administració.
2. Lectura de l´Informe de la comissió de control.
3. Examen i aprovació de les comptes anuals de l´exercici 2015. Proposta de distribució de resultats i aprovació de la gestió del Consell d´Administració.
4. Informe Defensor del Mutualista
5. Reducció de membres del Consell d´Administració.
6. Renovació estatutària del Consell d´Administració i de la Comissió de Control.
7. Precs i preguntes.
8. Designació de tres assambleistes per signar i aprovar l´Acta de l´Assamblea.

Agraïm la seva assitència.

NOTA: D'acord amb l´article 27.3 dels Estatust socials, està a la seva disposició a la seu social, en l'horari d'atenció al soci, la documentació referent als assumptes a tractar.

Descarregar l'ordre del dia  (Data de publicació: 1/06/2016)

Follow us at:

Write us

at the e-mail
info@segurosmdc.com

Call us

by phone at
935 529 402

Speak to us